سفارش تبلیغ
صبا

الحمدلله الذی منعم المجمل المکرم

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی       آخر ای ماه توهمدردمن مسکینی
کاهش جان تومن دارم ومن میدانم         که توازدوری خورشید چه ها می بینی


مولای متقیان امیرمومنان ،حضرت علی میفرمایند: درانجام هرکاری بایدبدانیم اراده کسی قبل ماوجود داردکه مقدم براراده ماست
یعنی هرموقعکه تصمیم به انجام کاری گرفتیم اگرکارمان صورت نگرفت باید بدانیم یکی قبل ما اراده کرده است .هرشخصی کاری،عبادتی که انجام میدهدبایدبداند که خداهدایتگراوست اینجاست که بندگی ما نسبت به خدا مشخص می شود .وقتی خدامیفرماید :خلق الانسان ضعیفا وانتم الفقرا ،یعنی این دو صفت باید برای ماکافی باشد که فقط بندگی اوراکنیم چون انسان ضعیف خلق شده وچیزی ازخودش نداردمالک همه چیزخداست ومافقط مالک قراردادی هستیم زمانی شخصی برای خریدبرده یا کنیزی به بازاررفت ،درگوشه ای برده ای را دید به او گفت ،هرطورشمابخواین ،بعدشخص گفت توراخریدم وازین به بعددرخانه مازندگی میکنی ،حالامیخواهی کجای خانه جایت دهم ،برده گفت هرطورشمادوست دارید .شخص فکری کرد و گفت چراهرچه میگویم تومیگویی هرچه من بخواهم ،برده گفت آقا من برده توهستم وشمامولای من ،هرچه شمادوست داشته باشید رامن انجام میدهم ،مردباخودش گفت من یک عمربنده خداهستم یک روزبه خدانگفتم هرجورخودت میخواهی ودوست داری مراروزگارده ،بلکه همیشه دوست داشتم همه چیزطبق خواست خودم باشد .درواقع ماهیچ کاره ایم ،تاقصد وخواست خدایمان نباشد نیت مابه عمل مبدل نمیشود .پس فقط بایدروسوی اوکنیم وخودمان رافقط بنده اوبدانیم واوراعبادت کنیم که فقط بندگی خداوند است که هرچه بیشترباشد برای انسان عزت می آورد .هرعبادت وبندگی که برای غیرخداباشد ذلت آوراست ،درواقعه کربلامی بینیم که حضرت زینب باهمه اذیّت ها وکشته ها وآوارگی بچه ها ،کشته های برادران وفرزندان بازعزیزتر شده وعزّتش بیشتر ،کهدرسخنرانی هایش می گوید فکرنکنیدبا این بلا هایتان مراخوار وذلیل کردید بلکه تمام این اتفاقات برایم زیبابود چون مصلحت خدا این بودودرجای دیگرامام علی می فرمایند خدایا همین عزت برای من بس است که بنده تو هستم خداوندهم به بنده اش میفرماید بنده من،اطاعتم کن تاتو رامظهری ازخودم قراردهم یعنی گوشمان،زبانمان،اشاراتمان وتمام حالات وکردارمان بایدخدایی دم زنند وچه عزت ولذتی بالاتر از این .
درحقیقت بندگی کردن اینست که ازدیدخدایی به تمام هستی نگاه کنیم که تمام اینها درگروعشقیست ،عشقی که در درونمان وجود دارد

گفتم ازغم خبری نبود،اگرعشق نبود      د ل بودولی چه سوداگرعشق نبود
چون قلم برعشق ازخودمیشکافت          چون زعشق آمدقلم برخودشکافت
گرعشق نبودی وغم عشق نبودی           چندین سخن نقص نوشتی وشنودیپیامبراکرم نیز ازجمله نصیحت هایی که به اباذر میکردند این بود که آنچنان خداراعبادت کن گویی اورامی بینی وبازفرمودند جوانی که برای خداوند دنیاولهب آنراترک کند وجوانی خودرادرعبادت خداوندسپری کند خداوندنیزبه اواجر وثواب 72 صدیق راعطامی کند

ودر آخر:

ماگم شدیم بایدبیاد اونیکه چشم مامیشه            نمازحاجت بخونیم حاجتامون روامیشه


التماس دعا


نوشته شده در  شنبه 85/12/5ساعت  1:55 عصر  توسط سمیه ملاتبار 
  نظرات دوستان()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
آتش بدونِ دود
با احترام به آیه اَلَست
مرد ِ پابه ماه
چادر مشکی ِ خود را بتکانی در باد...
از خودکشی ِ شخصیتی حرف میزنم...
ران ِ ملخی از موری ناتوان
با چادری که تر شده از داغی ِ تنم
[عناوین آرشیوشده]